Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN MASTERBUILT.COM EN DE MOBIELE MASTERBUILT-APP

DOOR DEZE WEBSITE OF MOBIELE APP (DE 'DIENSTEN') TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET NALEVING VAN DE ONDERSTAANDE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BENT U ERDOOR GEBONDEN. LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG. MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

 1. Overeenkomst. Dit zijn de algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van Masterbuilt.com (de 'website') en de mobiele Masterbuilt-applicatie (de 'app') (gezamenlijk de 'diensten' genoemd). Ze beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de diensten. Deze overeenkomst kan wanneer ook worden gewijzigd door Premier Specialty Brands, LLC door publicatie van de gewijzigde overeenkomst. Een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht. Elk gebruik door u vormt en wordt geacht als uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze overeenkomst.
 2. Privacy. Op uw bezoek aan onze website zijn ook onze privacyverklaring en ons privacybeleid toepasselijk. Lees onze privacyverklaring en ons privacybeleid op Masterbuilt.com/privacy.
 3. Eigendom. Alle inhoud op de website en de app is en blijft de eigendom van Masterbuilt of haar leveranciers van inhoud. Deze inhoud is beschermd onder toepasselijke auteursrechten, octrooien, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Het kopiëren, herverspreiden, gebruiken of publiceren door u van deze inhoud of een deel van de website of app is verboden, behalve indien uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze overeenkomst. U verwerft nooit eigendomsrechten of andere belangen in inhoud door of via uw gebruik van deze website.
 4. Doelpubliek. Deze website is uitsluitend voor volwassenen bedoeld. Deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.
 5. Handelsmerken. MASTERBUILT® aen andere merken gebruikt op de website en app zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Masterbuilt. Andere product- en bedrijfsnamen vermeld op deze website kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaar.
 6. Gebruik van de website. Als u de website bezoekt, verleent Masterbuilt u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve licentie voor gebruik van deze website uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor herpublicatie, verspreiding, toewijzing, onderlicentie, verkoop, opstelling van afgeleide werken of ander gebruik. U stemt ermee in om geen materiaal op de website te kopiëren, de website niet na te bouwen en niet in te breken in de website, en geen materiaal, producten of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de wet. Het gebruik van deze website is naar goeddunken van Masterbuilt en Masterbuilt kan uw gebruik van deze website wanneer ook beëindigen.
 7. Gebruik van de app. Als u de Masterbuilt-app opent, verleent Masterbuilt u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve licentie voor gebruik van de app uitsluitend voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor herpublicatie, verspreiding, toewijzing, onderlicentie, verkoop, opstelling van afgeleide werken of ander gebruik. U stemt ermee in om geen materiaal op de app te kopiëren, niet na te bouwen en niet in te breken in de website, en geen materiaal, producten of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de wet. Het gebruik van deze website is naar goeddunken van Masterbuilt en Masterbuilt kan uw gebruik van de website wanneer ook beëindigen.
 8. Naleving van de wet. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke wetten inzake uw gebruik van de diensten na te leven. U verklaart ook dat door u verstrekte gegevens naar uw beste weten waarheidsgetrouw en juist zijn.
 9. Schadeloosstelling. U stemt ermee in om Masterbuilt en onze partners, werknemers en gelieerde bedrijven schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor enige aansprakelijkheid, verlies, vordering en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, gerelateerd aan uw schending van deze overeenkomst of uw gebruik van de diensten.
 10. Afwijzing van aansprakelijkheid. ALLE INFORMATIE DIE U KRIJGT OP DE WEBSITE OF APP, IS OP BASIS 'IN DE HUIDIGE STAAT' OF 'INDIEN BESCHIKBAAR'. U STEMT ERMEE IN DAT U DEZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. MASTERBUILT WIJST ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD OOK AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT UITDRUKKELIJKE GARANTIES, WETTELIJKE GARANTIES EN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. INDIEN IN UW RECHTSGEBIED BEPERKINGEN OP GARANTIES NIET ZIJN TOEGESTAAN, IS DEZE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. UW ENIG EN UITSLUITEND RECHTSMIDDEL GERELATEERD AAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS STOPZETTING VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.
 11. Beperking van aansprakelijkheid.

  MASTERBUILT IS NOOIT EN ONDER GEEN RECHTSTHEORIE AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ONMIDDELLIJKE, MIDDELLIJKE, TOEVALLIGE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE DOOR VERLIES VAN ZAKEN, WINSTDERVING, PROCESVOERING OF VERGELIJKBARE ZAKEN), BIJZONDERE, MORELE, AANVULLENDE OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE GERELATEERD AAN DE WEBSITE/APP, UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF APP OF DE INHOUD, ZELFS NA KENNISGEVING VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. UW ENIG RECHTSMIDDEL VOOR ONTEVREDENHEID MET DE WEBSITE EN/OF DE INHOUD IS STOPZETTING VAN AL UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

  Mogelijk hebt u aanvullende rechten onder bepaalde wetten (inclusief wetten voor de consument) die de uitsluiting van stilzwijgende garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toestaan. Als deze wetten op u van toepassing zijn, zijn de uitsluitingen of beperkingen in deze overeenkomst die rechtstreeks in strijd zijn met deze wetten, mogelijk niet op u van toepassing.

 12. Gebruik van informatie. Masterbuilt behoudt zich het recht voor, en u geeft ons toestemming, om alle informatie over het gebruik van de website door u en alle door u verstrekte informatie te gebruiken en toe te wijzen op een wijze die in overeenstemming is met ons privacybeleid.
 13. Toepasselijk rech. U gaat akkoord met de toepasselijkheid van de wetten van de staat Georgia, Verenigde Staten, ongeacht collisie, op deze algemene gebruiksvoorwaarden en elk geschil dat kan ontstaan ​​tussen u en Masterbuilt of haar gelieerde bedrijven.
 14. Scheidbaarheid. Als een bepaling in deze overeenkomst door een bevoegde rechter als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beoordeeld, zal die bepaling tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze overeenkomst voor het overige volledig van kracht blijft.
 15. Afstand. Als Masterbuilt een recht of bepaling in deze overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, betekent dit niet dat Masterbuilt afstand doet van dit recht of deze bepaling. De afstand van een recht of bepaling van deze overeenkomst door Masterbuilt moet schriftelijk zijn en moet zijn ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Masterbuilt.
 16. Opzeg. Masterbuilt kan deze overeenkomst wanneer ook beëindigen, met of zonder kennisgeving en ongeacht de reden.
 17. Relatie van de partijen. Niets in deze overeenkomst en uw gebruik van de diensten kan worden opgevat alsof een der partijen een partner, partner in een joint venture, werknemer of agent van de andere partij is, en geen van beide partijen mag zichzelf als zodanig voordoen. Geen partij heeft het recht of de bevoegdheid om schriftelijk of anders enige garantie, aansprakelijkheid of andere verplichting van welke aard ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend aan te gaan, aan te nemen of tot stand te brengen in naam van of namens de andere partij, aangezien door beide partijen bedoeld is dat elke partij een onafhankelijke contractant blijft die verantwoordelijk is voor de eigen daden.
 18. Hele overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Masterbuilt en zijn toepasselijk op de algemene voorwaarden voor uw gebruik van de website en de app. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en masterbuilt.com met betrekking tot deze website en app. Niettegenstaande het voorgaande kunt u ook onderworpen zijn aan aanvullende algemene voorwaarden, gepubliceerd beleid (inclusief, maar niet beperkt tot het privacybeleid), richtlijnen of regels die van toepassing kunnen zijn wanneer u de website gebruikt. Masterbuilt kan deze gebruiksvoorwaarden wanneer ook herzien door deze overeenkomst bij te werken en op de website te plaatsen. Daarom moet u de website regelmatig bezoeken en de gebruiksvoorwaarden lezen, om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht. Als u de website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden zijn aangebracht, betekent dit en wordt bevestigd dat u deze wijzigingen of veranderingen van de gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
 19. Contactgegevens.
  Masterbuilt®
  Kamado Joe Europe
  Lange Voorhout 86
  2514 EJ Den Haag, Netherlands
  masterbuilt.com/pages/contact-us

Laatste bijwerking 14 maart, 2022.