Allmänna villkor

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV MASTERBUILT.COM OCH MASTERBUILT MOBILE APP

GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER MOBILAPPEN ("TJÄNSTERNA") SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA OCH VARA BUNDEN AV FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR. LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGGRANT. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR BÖR DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA.

 1. Avtal. Detta är villkoren för åtkomst till och användning av Masterbuilt.com ("Webbplatsen") och Masterbuilt-mobilapplikationen ("Appen") (tillsammans "Tjänsterna") och beskriver de villkor som gäller för din åtkomst till och användning av Tjänsterna. Detta avtal kan när som helst ändras av Premier Specialty Brands, LLC genom att publicera det ändrade avtalet. Alla sådana ändringar ska träda i kraft omedelbart. Varje användning av dig ska utgöra och anses vara ditt ovillkorliga godkännande av detta avtal.
 2. Integritet.Ditt besök på vår webbplats regleras också av vårt integritetsmeddelande och vår integritetspolicy. Läs vårt meddelande och vår policy om sekretess på se.masterbuilt.com/privacy.
 3. Ägarskap. Allt innehåll som ingår på Webbplatsen och Appen är och ska fortsätta att vara Masterbuilts eller dess innehållsleverantörers egendom och skyddas av tillämplig upphovsrätt, patent, varumärke och andra äganderätter. Det är förbjudet för dig att kopiera, distribuera, använda eller publicera sådant innehåll eller någon del av Webbplatsen eller Appen, utom i de fall som uttryckligen tillåts i detta avtal. Under inga omständigheter kommer du att förvärva några äganderätter eller andra intressen i något innehåll genom din användning av denna webbplats.
 4. Målgrupp. Denna webbplats är endast avsedd för vuxna. Denna webbplats är inte avsedd för barn under 13 år.
 5. Varumärken. MASTERBUILT® och andra varumärken som används på webbplatsen och appen är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Masterbuilt. Andra produkt- och företagsnamn som nämns på denna webbplats kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
 6. Användning av platsen. Om du går in på Webbplatsen beviljar Masterbuilt dig en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv licens att använda denna webbplats enbart för ditt eget personliga bruk och inte för nypublicering, distribution, överlåtelse, underlicensiering, försäljning, framställning av avledda verk eller annan användning. Du samtycker till att inte kopiera material på webbplatsen, göra reverse engineering eller bryta dig in på webbplatsen eller använda material, produkter eller tjänster i strid med någon lag. Användningen av denna webbplats sker efter Masterbuilt:s gottfinnande och Masterbuilt kan när som helst avsluta din användning av denna webbplats.
 7. Användning av appen Om du får tillgång till Masterbuilt-appen beviljar Masterbuilt dig en begränsad, återkallelig, icke-exklusiv licens för att använda appen endast för ditt eget personliga bruk och inte för återpublicering, distribution, överlåtelse, underlicensiering, försäljning, framställning av avledda verk eller annan användning. Du samtycker till att inte kopiera material i appen, göra reverse engineering eller bryta dig in på webbplatsen eller använda material, produkter eller tjänster i strid med någon lag. Användningen av denna webbplats sker efter Masterbuilt:s gottfinnande och Masterbuilt kan när som helst avsluta din användning av webbplatsen.
 8. Överensstämmelse med lagar. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar när det gäller din användning av tjänsterna. Du samtycker vidare till att den information som du tillhandahåller är sanningsenlig och korrekt efter bästa kännedom.
 9. Skadestånd. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Masterbuilt och våra partners, anställda och dotterbolag skadeslösa från allt ansvar, förlust, krav och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, relaterade till ditt brott mot detta avtal eller din användning av tjänsterna.
 10. Ansvarsfriskrivning. ALL INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS TILL DIG PÅ WEBBPLATSEN ELLER APPEN ÄR PÅ EN "I BEFINTLIGT SKICK", "I BEFINTLIGT SKICK" BASIS. DU SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDNINGEN AV DESSA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. MASTERBUILT FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTTRYCKLIGA GARANTIER, LAGSTADGADE GARANTIER OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. I DEN MÅN DIN JURISDIKTION INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER, KAN DENNA BEGRÄNSNING INTE GÄLLA DIG. DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRD I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN SKA VARA ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.
 11. Begränsning av ansvar.

  MASTERBUILT KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORAD AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLORAD VINST, RÄTTSTVISTER ELLER LIKNANDE), SÄRSKILDA SKADOR, EXEMPLARISKA SKADOR, STRAFFSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, ENLIGT NÅGON JURIDISK TEORI, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL WEBBPLATSEN/APPEN, DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER APPEN ELLER INNEHÅLLET, ÄVEN OM DU ÄR INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. DIN ENDA ÅTGÄRD OM DU ÄR MISSNÖJD MED WEBBPLATSEN OCH/ELLER INNEHÅLLET ÄR ATT UPPHÖRA MED ALL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

  Du kan ha ytterligare rättigheter enligt vissa lagar (inklusive konsumentlagar) som inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador. Om dessa lagar är tillämpliga på dig, kan det hända att de undantag eller begränsningar i detta avtal som direkt strider mot dessa lagar inte är tillämpliga på dig.

 12. Användning av information. Masterbuilt förbehåller sig rätten, och du tillåter oss, att använda och tilldela all information om webbplatsens användning av dig och all information som du tillhandahåller på ett sätt som är förenligt med vår sekretesspolicy.
 13. Tillämplig lag.Du samtycker till att lagarna i delstaten Georgia, USA, utan hänsyn till lagkonflikter, ska styra dessa användarvillkor och alla tvister som kan uppstå mellan dig och Masterbuilt eller dess dotterbolag.
 14. Uppdelbarhet. Om någon bestämmelse i detta avtal av en domstol med behörig jurisdiktion bedöms vara ogenomförbar eller ogiltig, ska den bestämmelsen begränsas eller elimineras i den minsta utsträckning som krävs för att detta avtal i övrigt ska förbli fullt giltigt och ha full effekt.
 15. Avstående. Masterbuilts underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Varje avstående från detta avtal från Masterbuilt måste vara skriftligt och undertecknat av en auktoriserad representant för Masterbuilt.
 16. Uppsägning. Masterbuilt kan säga upp detta avtal när som helst, med eller utan förvarning, av vilken anledning som helst.
 17. Parternas förhållande. Ingenting i detta avtal eller din användning av tjänsterna ska tolkas som att någon av parterna utgör en partner, samriskföretag, anställd eller agent för den andra parten, och ingen av parterna ska heller uppträda som en sådan. Ingen av parterna har rätt eller befogenhet att skriftligen eller på annat sätt åta sig, ta på sig eller skapa garantier, ansvar eller andra förpliktelser av något slag, uttryckliga eller underförstådda, i den andra partens namn eller för den andra partens räkning, eftersom båda parter avser att var och en av dem ska förbli oberoende entreprenörer med ansvar för sina egna handlingar.
 18. Hela avtalet Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Masterbuilt och reglerar villkoren för din användning av webbplatsen och appen, och ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och mastebuilt.com med avseende på denna webbplats och app. Utan hinder av ovanstående kan du också omfattas av ytterligare villkor, publicerade policyer (inklusive men inte begränsat till sekretesspolicyn), riktlinjer eller regler som kan gälla när du använder webbplatsen. Masterbuilt kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att uppdatera detta avtal och publicera det på webbplatsen. Följaktligen bör du besöka webbplatsen och granska Användarvillkoren regelbundet för att se om några ändringar har gjorts. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att eventuella ändringar har gjorts i användarvillkoren innebär och bekräftar ditt godkännande av sådana ändringar eller tillägg till användarvillkoren.
 19. Kontaktuppgifter.
  Masterbuilt®
  Kamado Joe Europe
  Lange Voorhout 86
  2514 EJ Den Haag, Netherlands
  masterbuilt.com/pages/contact-us

Senast uppdaterad 14 mars 2022.