Garanti

Uttrycklig garanti:

Masterbuilt® garanterar att alla dess produkter är fria från defekter i material och utförande om de monteras korrekt, under normal användning och rekommenderad vård i 2 år från dagen för det ursprungliga detaljhandelsköpet. Masterbuilt ®-garantin täcker inte färgfinish eftersom den kan brinna av vid normal användning. Masterbuilt®-garantin täcker inte rost. Masterbuilt® kräver inköpsbevis för garantianspråk, t.ex. kvitto. När denna garanti upphör att gälla ska allt sådant ansvar upphöra att gälla.

Inom den angivna garantiperioden ska Masterbuilt® efter eget gottfinnande ersätta defekta komponenter kostnadsfritt. Ägaren ansvarar för frakten. Om Masterbuilt® kräver retur av komponenter för att genomföra inspektion av varan, kommer Masterbuilt® att ansvara för fraktkostnader för att returnera begärd artikel. Denna garanti omfattar inte egendomsskador som uppkommit på grund av felaktig användning, missbruk, olycka eller skada som uppstår till följd av transport.

Denna uttryckliga garanti är den enda garanti som ges av Masterbuilt®. Den finns i stället för alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda inklusive underförstådd garanti, säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Varken Masterbuilt® eller detaljhandelsföretaget som säljer denna produkt har befogenhet att göra några garantier eller att lova några korrigerande åtgärder utöver eller vad som är oförenligt med vad som anges ovan. Masterbuilt® maximala ansvar får inte under några omständigheter överstiga inköpspriset för den produkt som betalats av den ursprungliga konsumenten/köparen. Vissa stater tillåter inte undantag eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador. I sådana fall kan ovanstående begränsningar eller undantag inte vara tillämpliga.

NÄR BÖRJAR GARANTITÄCKNINGEN?

Garantitäckningen börjar på det ursprungliga inköpsdatumet och täcker bara den ursprungliga köparen. För att garantin ska gälla måste du registrera grillen. Om ett material- eller utförandefel upptäcks under den tillämpliga garantiperioden under normal användning och underhåll, kommer Masterbuilt® att efter eget gottfinnande byta ut eller reparera den defekta komponenten utan kostnad för dig. Denna garanti gäller inte arbete eller andra kostnader i samband med service, reparation eller drift av grillen. Masterbuilt® betalar alla fraktkostnader på garantidelar.

VAD SOM INTE OMFATTAS?

Denna garanti gäller inte skador som orsakas av missbruk eller användning av produkten för andra ändamål än för vilket den är konstruerad. Skador som orsakas av brist på korrekt användning, montering, underhåll eller installation, skador orsakade av olyckor eller naturkatastrofer, skador orsakade av obehöriga tillbehör eller modifieringar eller skador under transport gäller inte. Denna garanti täcker inte skador från normalt slitage från användning av produkten (t.ex. repor, bucklor, etc) eller förändringar i utseendet på grillen som inte påverkar dess prestanda. Kommersiell användning rekommenderas inte med användning av Masterbuilt-produkterna. Denna garanti gäller inte kommersiell användning av något slag. Till exempel krögare, cateringföretag, slaktare, uthyrningsföretag, och andra sådana kommersiella enheter.

Den begränsade garantin är exklusiv och gäller i stället för annan garanti, skriftlig eller muntlig, uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsad till garantin om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Varaktigheten av eventuella underförstådda garantier, inklusive underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, är uttryckligen begränsad till garantiperiodens längd för den tillämpliga komponenten. Vissa stater tillåter inte begränsningar i tiden för hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller för dig.

Köparens exklusiva gottgörelse för brott mot denna begränsade garanti eller underförstådda garanti ska begränsas till vad som anges här till utbyte av produkten. Masterbuilt ansvarar under inga omständigheter för särskilda, tillfälliga skador eller följdskador. Vissa stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av särskilda, tillfälliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig.

VAD KOMMER ATT OGILTIGFÖRKLARA GARANTIN?

Om du köper en Masterbuilt® produkt via en obehörig återförsäljare upphör garantin att gälla. En obehörig återförsäljare definieras som, men är inte begränsad till lågprisklubbar, stora boxbutiker eller någon återförsäljare som inte uttryckligen har beviljats tillstånd av Masterbuilt® att sälja Masterbuilts® produkter.